Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

1. Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ λειτουργεί ως αναγνωρισμένο από την ΕΟΞ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με δραστηριότητα, την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκμάθησης , την ανάπτυξη και την αθλητική παρουσία του αθλήματος της Ξιφασκίας στον Νομό Χανίων καθώς και την προπαρασκευή αθλητών για τη συμμετοχή σε διασυλλογικούς αγώνες ξιφασκίας, αγώνες αναγνωρισμένους από την ΕΟΞ, και Διεθνείς.

2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, λειτουργούν αθλητικά τμήματα εκμάθησης και τμήματα προπαρασκευής αθλητών για αγωνιστικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 1
ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

3. Όλοι οι αθλητές, προπονητές και μέλη με οποιαδήποτε σχέση με την Α.ΛΕ.Ξ.Χ:

– Έχουν τα ίδια δικαιώματα, αμοιβαίου σεβασμού και αξιοπρέπειας.
– Οφείλουν να προφυλάσσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τους χώρους της ΑΛΕΞΧ , να αποφεύγουν την εκούσια πρόκληση φθορών και να διατηρούν αυτά σε άριστη κατάσταση.
– Οφείλουν να βελτιώνουν τις γνώσεις και την απόδοση τους με θεμιτά μέσα.
– Αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος κανονισμού .

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΜΗΜΑΤΑ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

4. Τα αθλητικά τμήματα που λειτουργούν, καθορίζονται σχεδιάζονται και οργανώνονται κάθε χρόνο τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο για το επόμενο αθλητικό έτος και διακρίνονται σε Τμήματα Εκμάθησης και Τμήματα Αγωνιστικής προετοιμασίας , κατανεμημένα αντίστοιχα σε παμπαίδων -παγκορασίδων , εφήβων νεανίδων, νέων ανδρών – γυναικών , ανδρών – γυναικών. διαχωρισμός των τμημάτων αυτών γίνεται ανάλογα με την ηλικία και τον αριθμό των συμμετεχόντων, καθώς και το αντικείμενο : εκμάθησης ή αγωνιστικής προετοιμασίας.

5. Τα τμήματα, μπορεί κατά τη διάρκεια του έτους και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) να επανασχεδιαστούν και είτε να λειτουργήσουν νέα τμήματα είτε να καταργηθούν και να συγχωνευθούν άλλα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιασθούν.

– Τα τμήματα παμπαίδων -παγκορασίδων απευθύνονται σε παιδιά από οκτώ έως δεκατριών χρόνων που επιθυμούν να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις Ξιφασκίας και να οδηγηθούν με επιτυχία στα αγωνιστικά τμήματα.
– Τα τμήματα εφήβων -νεανίδων απευθύνονται σε εφήβους από δεκατεσσάρων έως δεκαεπτά χρόνων που επιθυμούν να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις Ξιφασκίας και να οδηγηθούν με επιτυχία στα αγωνιστικά τμήματα.
– Τα Τμήματα νέων ανδρών – γυναικών απευθύνονται σε νέους άνδρες και γυναίκες από δεκαοκτώ έως είκοσι που επιθυμούν να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις Ξιφασκίας και να οδηγηθούν με επιτυχία στα αγωνιστικά τμήματα.
– Τα Τμήματα ανδρών – γυναικών απευθύνονται σε ενήλικες άνω των είκοσι χρόνων που επιθυμούν να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις Ξιφασκίας και να οδηγηθούν με επιτυχία στα αγωνιστικά τμήματα.
– Τα ακριβή όρια για τις ημερομηνίες γέννησης των αθλητών κάθε κατηγορίας ανακοινώνονται από την Ε.Ο.Ξ. κάθε Σεπτέμβριο με την προκήρυξη του Αγωνιστικού Προγράμματος του Αθλητικού Έτους.

7. Οι εγγραφές νέων αθλητών αρχίζουν το 215νθήμερο του Αυγούστου κάθε έτους, και μπορούν να συνεχισθούν καθόλη την διάρκεια του έτους, με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο έγγραφης αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στον Έφορο του Αθλητικού Τμήματος του Σωματείου ..

8. Κατά την εγγραφή ο υποψήφιος αθλητής θα ενημερώνεται ακριβώς για τον κανονισμό λειτουργίας του σωματείου και τις οικονομικές του υποχρεώσεις (Εφάπαξ εγγραφή και μηνιαία συνδρομή).

9. Το Δ.Σ εξετάζει τη σχετική αίτηση και αποφασίζει για την αποδοχή της ή όχι. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας αίτησης από το Δ.Σ. για σοβαρό λόγο, Γραμματέας του Σωματείου υποχρεούται να ενημερώσει τον υποψήφιο αθλητή. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις προπονήσεις ατόμων που δεν έχουν έγκυρο δελτίο που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για την έκδοση δελτίου.

10. Για τους ήδη εγγεγραμμένους αθλητές, δεν απαιτείται νέα εγγραφή. Οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως τον έφορο τον προπονητή, για τη συμμετοχή των στα αθλητικά τμήματα του Σωματείου του νέου αθλητικού έτους, ώστε να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό των τμημάτων.

11. Ο Έφορος Αθλητικού τμήματος είναι αρμόδιος να εκδίδει έγκαιρα τις σχετικές ανακοινώσεις έναρξης τμημάτων και να ενημερώνει τους πίνακες ανακοινώσεων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.α.

12. Το αθλητικό έτος διαρκεί 9 μήνες.(Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, έως τέλος Μαΐου).

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ – ΕΚΜΑΘΗΣΗ

13. Σχετικά με την συμμετοχή σε προπονήσεις – εκμάθηση καθορίζονται τα παρακάτω :

– Η ώρα « Εκμάθησης – Προπόνησης » είναι διάρκειας 60 λεπτών. Μεταξύ δύο ωρών Προπόνησης μεσολαβεί διάλειμμα 10 λεπτών. Δεν επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από δύο ώρες προπόνησης χωρίς να μεσολαβήσει ενδιάμεσο διάλειμμα.
– Την ώρα εκμάθησης -προπόνησης οφείλουν να τη σέβονται όλοι οι εμπλεκόμενοι ( προπονητές και αθλητές). Δεν επιτρέπεται η καθυστέρηση της έναρξης της, ούτε λήξη της, πριν από τη συμπλήρωση του προαναφερθέντος χρόνου.
– Η παρακολούθηση των προπονήσεων είναι υποχρεωτική και θα τηρείται βιβλίο παρουσιών. Σημαντικός αριθμός αδικαιολόγητων απουσιών μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στην απόδοση του αθλητή ή να δυσχεράνει την ομαλή διεξαγωγή των προπονήσεων. Αθλητής που έχει αδικαιολόγητες απουσίες άνω του 20% των συνολικών ωρών προπονήσεων αποκλείεται από τις αγωνιστικές δραστηριότητες του Σωματείου. Σε περίπτωση ασθένειας σοβαρής προσωπικής ανάγκης του και εφ” όσον το ποσοστό των απουσιών του υπερβαίνει το 20% των ωρών διδασκαλίας το Δ.Σ. εξετάζει κατά περίπτωση και μπορεί να επιτρέψει, τη συμμετοχή του στις αγωνιστικές δραστηριότητες του Σωματείου μετά από εισήγηση του προπονητή και του εφόρου του αθλητικού τμήματος, που θα στηρίζεται στην αιτία απουσίας του και την εν γένει συμπεριφορά του αθλητή κατά τη διάρκεια των προπονήσεων.
– Δεν επιτρέπεται είσοδος του αθλητή μετά την έναρξη της προπόνησης ούτε αποχώρηση πριν από τη λήξη εκτός αν για σοβαρό λόγο έχει λάβει σχετική άδεια από τον προπονητή τον έφορο του αθλητικού τμήματος.
– Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας προπονητή ΑΛΕΞΧ ευθύνεται για την αντικατάσταση του. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ώρα προπόνησης – εκμάθησης, θα καλυφθεί μελλοντικά με ευθύνη της ΑΛΕΞΧ.
– Αν κάποιος αθλητής δεν τηρεί τον κανονισμό του Συλλόγου συστηματικά δεν είναι συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις του προειδοποιείται εγκαίρως από τον Εφορο και ενημερώνεται για τις επιπτώσεις.
– Κάθε αθλητής έχει ένα Προπονητή -Σύμβουλο ο οποίος θα τον βοηθά στα αθλητικά – αγωνιστικά του προβλήματα και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα του ζητηθεί συνδρομή.
– Η ΑΛΕΞΧ έχει το δικαίωμα να αλλάξει ώρες, ημερομηνίες, χώρο προπονήσεων, όταν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Επίσης δύναται να αναπροσαρμόσει μέρος των προπονήσεων της σύμφωνα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της και τις εξελίξεις στο άθλημα της Ξιφασκίας.
– Η ΑΛΕ.ΞΧ χορηγεί αθλητικό εξοπλισμό ξιφασκίας τους αθλητές των τμημάτων αρχαρίων για το αρχικό χρονικό διάστημα γνωριμίας με το άθλημα. Οι αθλητές οφείλουν να διαθέτουν ατομικό ιδιόκτητο αθλητικό εξοπλισμό σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΞ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας υλικών για την συμμετοχή αθλητών σε αγωνιστικές δραστηριότητες και να τον διατηρούν σε άριστη κατάσταση.
– Απαγορεύεται χρήση αντικανονικών, μη προβλεπόμενων υλικών και υλικών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΟΞ καθώς και αντικανονική χρήση των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

14. Σχετικά με την αξιολόγηση των αθλητών, καθορίζονται τα παρακάτω :

– Οι αθλητές της ΑΛΕΞΧ υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια των προπονήσεων για τη διαπίστωση της προόδου των και αξιολογούνται από αυτές. αθλητική αξιολόγησή τους γίνεται από τους προπονητές. συνολική αξιολόγηση αθλητικής απόδοσης και διαγωγής γίνεται σε συνεργασία των προπονητών με τον Έφορο του αθλητικού τμήματος,
– Οι αθλητικές δοκιμασίες και ο τρόπος διεξαγωγής τους θα καθορίζονται στην έναρξη του αθλητικού έτους.

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

15. Για την συμμετοχή αθλητών του Σωματείου στους βαθμολογούμενους από την ΕΟΞ αγώνες ξιφασκίας καθώς και σε διασυλλογικούς, επίσημους η ανεπίσημους αγώνες απαιτούνται :

α. Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα για αθλητές έως δεκαοκτώ ετών ,ότι επιτρέπει στο παιδί του, την μετάβαση και συμμετοχή στους εν λόγω αγώνες.
β. Τακτική συμμετοχή των αθλητών στις προπονήσεις καθώς και τήρηση του προγράμματος των προπονήσεων καθ όλη την διάρκεια του αθλητικού έτους, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θα εξετάζονται από τον έφορο του τμήματος οποίος με την σειρά του και κατόπιν εισηγήσεως του προπονητού του σωματείου, θα εισηγείται με την σειρά του ανάλογα στο Δ.του σωματείου, για λήψη αποφάσεως για το συγκεκριμένο θέμα. Ισχύοντα στο θέμα απουσιών κατά τις προπονήσεις, όπως τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.
γ. Έκδοση από την ΕΟΞ εγκεκριμένου δελτίου αθλητού του Σωματείου
δ. Ταμειακή ενημερότητα του αθλητού.
ε. Εισήγηση του προπονητού στο Δ.του Σωματείου για την συμμετοχή έκαστου αθλητού με βάση αγωνιστικά – αθλητικά κριτήρια. Τα αθλητικά κριτήρια για την συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες είναι:

(1) Κατάταξη αθλητών σε βαθμολογούμενους αγώνες κατά το τρέχον αθλητικό έτος
(2) Κατάταξη σε διασυλλογικούς αγώνες κατά το τρέχον αθλητικό έτος
(3) Κατάταξη αθλητών σε κατατακτηρίους εσωτερικούς αγώνες κατά το τρέχον αθλητικό έτος
(4) Κατάταξη σε εσωτερικούς αγώνες γενικά, κατά το τρέχον αθλητικό έτος
(5) Συμμετοχή και ενδιαφέρον στις προπονήσεις κατά το τρέχον αθλητικό έτος .
(6) Αθλητική αξιολόγηση του αθλητού, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος.

στ. Εισήγηση του εφόρου του αθλητικού τμήματος στο Δ.Σ του Σωματείου με βάση θέματα υποδομής και υποστήριξης όπως :

(1) η ύπαρξη εγκεκριμένου από την ΕΟΞ δελτίου αθλητού του Σωματείου.
(2) επάρκεια αθλητικών υλικών και εξοπλισμού για τη κάλυψη των αθλητών στους εν λόγω αγώνες
(3) ταμειακή ενημερότητα του αθλητού.
(4) υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα ότι επιτρέπει στο παιδί του την μετάβαση και συμμετοχή στους εν λόγω αγώνες.
(5) αξιολόγηση του αθλητού, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος καθώς και την εν γένει συμπεριφορά του αθλητού.

(ζ) Απόφαση του Δ.του Σωματείου, κατόπιν των εισηγήσεων του προπονητού και του εφόρου του αθλητικού τμήματος που θα εγκρίνει την συμμετοχή κάθε αθλητού του Σωματείου, σε οποιοδήποτε αγώνα λαμβάνει χώρα. Επισημαίνεται ότι όλες οι συμμετοχές των αθλητών του σωματείου σε οποιοδήποτε αγώνα θα εγκρίνεται από το Δ.του Σωματείου κατόπιν εισηγήσεως του προπονητού και του εφόρου του σωματείου.

16. Προπονητής και μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου συνοδεύουν τους αθλητές στις μετακινήσεις τους για συμμετοχή σε αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

17. Όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να καταβάλουν προσπάθεια για την μεγαλύτερη συμμετοχή των αθλητών του Σωματείου σε αγώνες .
18. Το Δ.επιλέγει κατόπιν εισηγήσεως του εφόρου και του προπονητού, των επισήμων αγώνων όπου αθλητές του Σωματείου θα συμμετάσχουν, με βάση το ετήσιο προγραμματισμό της ΕΟΞ.
19. Το Δ.επιλέγει κατόπιν εισηγήσεως του εφόρου και του προπονητού, των διασυλλογικών αγώνων όπου αθλητές του Σωματείου θα συμμετάσχουν, με βάση τον αγωνιστικό προγραμματισμό του Σωματείου.
20. Το Δ.επιλέγει κατόπιν εισηγήσεως του εφόρου και του προπονητού των αγώνων όπου μπορεί να διοργανώσει το Σωματείο, είτε διασυλλογικούς είτε εσωτερικούς, επίσημους ανεπίσημους.
21. Για τους αγώνες υπό την αιγίδα της ΕΟΞ πρέπει να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων, ενώ για τούς αγώνες υπό την αιγίδα τοπικών φορέων, να προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΠΑΙΝΟΙ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

22. Η ΑΛΕΞΧ χορηγεί υποτροφίες και απονέμει επαίνους ή διακρίσεις στις εξής περιπτώσεις:
– Υποτροφία Προπονήσεων για την παρακολούθηση των προπονήσεων δωρεάν μετά από εξαιρετική αγωνιστική συνεισφορά.
– Υποτροφία Προπονήσεων σε άπορους αθλητές αθλητές με ειδικές ανάγκες.
– Έπαινο στον καλύτερο αθλητή.
– Έπαινο σε αθλητή με άριστη διαγωγή .
– Έπαινο σε αθλητή που έδειξε ιδιαίτερο οργανωτικό πνεύμα σε εκδηλώσεις της ΑΛΞΧ διακρίθηκαν για το ήθος τους, το χαρακτήρα τους και το πνεύμα συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

23. ΑΛΕΞΧ δύναται να συνεργασθεί με άλλα σωματεία κοιωνικούς φορείς για ανταλλαγή απόψεων σε αθλητικό , κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

24. Προπονητές και αθλητές οφείλουν να σέβονται τη ώρα διεξαγωγής της προπόνησης και να μην την διακόπτουν χωρίς σοβαρό λόγο.
25. Η κατοχή και χρήση οινοπνευματωδών ποτών, παράνομων φαρμάκων και άλλων επικίνδυνων ουσιών απαγορεύεται αυστηρά.
26. Μέσα στους χώρους προπόνησης και αγώνων απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, η κατανάλωση ποτών (καφές -αναψυκτικά) τροφών καθ” όλη τη διάρκεια των.
27. Απαγορεύεται αυστηρά χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των προπονήσεων.
28. Αν ένας αθλητής διακόψει την συμμετοχή του στις προπονήσεις αδικαιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του εφόρου οφείλει τη καταβολή ολόκληρου του ποσού των συνδρομών που είχε συμφωνηθεί κατά την εγγραφή του, ενώ δεν δικαιούται επιστροφή των διδάκτρων για το χρονικό διάστημα που δεν θα συμμετάσχει στις προπονήσεις.
29. Αν ένας αθλητής διακόψει την συμμετοχή στις προπονήσεις δικαιολογημένα το δηλώνει στον έφορο και απαλλάσσεται από τα υπόλοιπα δίδακτρα.
30. Σε περίπτωση καταβολής όλων των συνδρομών μιας αθλητικής περιόδου (αθλητικού έτους) κατά την εγγραφή παρέχεται έκπτωση 10%.
31. Σε περίπτωση φοιτήσεως δύο αδερφών ή δύο μελών της ίδιας οικογένειας συγχρόνως παρέχεται έκπτωση ποσοστιαία σε απόλυτη τιμή.
32. Έκπτωση ποσοστιαία σε απόλυτη τιμή παρέχεται στις Πολύτεκνες οικογένειες .
33. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούται δύο εκπτώσεις γίνεται μόνο μία, η μεγαλύτερη.
34. Η συνδρομή πρέπει να καταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο του μήνα.
35. Η εφαρμογή του κανονισμού είναι υποχρεωτική για το προσωπικό και τους αθλητές της ΑΛΕΞΧ. Άρνηση συμμόρφωσης στα άρθρα του κανονισμού συνεπάγεται την απομάκρυνση του προσωπικού την αποβολή των αθλητών χωρίς να έχουν το δικαίωμα επιστροφής του χρηματικού ποσού εγγραφής και συνδρομών που έχουν καταβάλλει.