Ορολογία

AB
ΑγγλικάΕλληνικά
absence of blade;absence of contact ανεπιτυχής προσπάθεια επαφής της λάμας
action on the bladeπροσπάθεια δέσμευσης ( κίνηση με λάμα)
advanceπροώθηση
ambidextrousαμφίπλευρος
appelκλήση, κάλεσμα (αθλητών)
armed handοπλισμένο χέρι
arrêtσταμάτημα
assaultσυμβολή
attack au ferεπίθεση στη λάμα
attack by positionεπίθεση με κλειστή γραμμή
attack of sencond intentionεπίθεση με δεύτερη σκέψη
attack on preparationεπίθεση με προετοιμασία
attack on the bladeεπίθεση με τη λάμα, στη λάμα
attack preceded by a feintεπίθεση μιας προσποίησης
attack preceded by two feintsεπίθεση δύο προσποιήσεων
attack with a lungeεπίθεση με προβολή
attack with battementεπίθεση με κρούση
attack with step forward lungeεπίθεση με βήμα προβολή
attack with steρ preparationεπίθεση με βήμα προετοιμασία
attacking fencer; attackerεπιτιθέμενος αθλητής
attentionπροσοχή
avoid (to)αποφεύγω
avoid the attack (to)αποφεύγω την επίθεση, άμυνα με απόσταση
back cut; back-edge cutπίσω κόψη σπάθης
backward crossσταυρωτό βήμα πίσω
backward jumpάλμα πίσω
balestraάλμα μπροστά
beatκρούση
beat of the footκρούση στο πόδι
bind είδος δεύσμευσης ( διαγώνιας μεταφοράς)
blocking parryάμεση, ευθεία απόκρουση
body contactσωματική επαφή
body turnsγυρίσματα σώματος
bout συμβολή
brandish (to)απειλώ
break ground (to)διακόπτω
break of the bladeθραύση λάμας
broken timeκλέψιμο χρόνου
broken-time riposteκλέψιμο χρόνου μετά από αντίνυξη
callπροσφώνηση
ceding parryυποχωρητική απόκρουση
change of endsαλλαγή πλευράς αγωνιστικού χώρου
change of engagementsαλλαγή δέσμευσης
change-beatαλλαγή κρούσης
circular parryκυκλική απόκρουση
clinchπιάνομαι σώμα με σώμα
close a line (to)κλείνω τη θέση
close quartersπαιχνίδι από κοντινή απόσταση
competitorαγωνιζόμενος
composed actionσύνθετη ενέργεια
composed attack; compound attackσύνθετη επίθεση
composed parry;coumpound parryσύνθετη απόκρουση
composed riposte; compound riposteσύνθετη αντίνυξη
couléεπίθεση στην κλειστή γραμμή από επαφή
counterαντεπίθεση
counter cutoverαντεπίθεση με καταφορά
counter delayed riposteκαθυστερημένη επαναντίνυξη
counter four; counter quarteεπαναπόκρουση τετάρτης
counter octaveεπαναπόκρουση ογδόης
counter primeεπαναπόκρουση πρώτης
counter quinteεπαναπόκρουση πέμπτης
counter secondεπαναπόκρουση δευτέρας
counter septimeεπαναπόκρουση εβδόμης
counter sixteεπαναπόκρουση έκτης
counter tierceεπαναπόκρουση τρίτης
counter-beatεπανάκρουση
counter-coupéαντεπίθεση με καταφορά
counter-disengageαντεπίθεση με διάζευξη
counter-offensiveαντεπίθεση σε επιθετική ενέργεια
counter-parryεπαναπόκρουση
counter-riposteεπαναντίνυξη
counter-timeαντεπίθεση
coup lancéκαταφορά
coupéκαταφορά
cover oneself (to)κάλυψη
covered lineκαλυπτόμενη θέση
croiséείδος δέσμευσης (κάθετη μεταφορά στην ίδια πλευρά)
crossπέρασμα
cuffμανσέττα
cutσπαθισμός
cut at headσπαθισμός στο κεφάλι
cutoverκαταφορά
deceive (to)διαφεύγω
deceive a parry (to)διαφεύγω απόκρουσης
deceptionτέχνασμα
deflect the opponent’s blade (to);εκτροπή της λάμας του αντιπάλου 
deflect the opponent’s weapon (to)
delayed cutκαθυστερημένος σπαθισμός
delayed riposteκαθυστερημένη αντίνυξη
derobementκυκλική αποδέσμευση
developmentανάπτυξη
diagonal parryδιαγώνια απόκρουση
direct; direct hitαπλό χτύπημα
direct attackαπλή επίθεση
direct parryαπλή απόκρουση
direct riposteαπλή αντίνυξη
direct thrustαπλή νύξη
disarm (to)αφοπλίζω
disarmingαφοπλισμός
disengagementδιάζευξη
displace the body (to)μετακινώ το σώμα, μεταφέρομαι
displacingμετακίνηση, μεταφορά
doubléδιπλή κυκλική αποδέσμευση
double defeat on timeδιπλή ήττα λόγω χρόνου
double engagementδιπλή δέσμευση
double hitδιπλό κτύπημα
double hit; double touchδιπλό κτύπημα
double parryδιπλή απόκρουση
duckαποφυγή κτυπήματος
edge cutσπαθισμός κόψης
effective hitαποτελεσματικό κτύπημα
en gardeθέση φύλαξης
engage (to)δηλώνω συμμετοχή σε αγώνα, εγγράφομαι 
engagement; entryδήλωση συμμετοχής σε αγώνα, εγγραφή
envelopmentδέσμευση κυκλικής μορφής
épée fencer; épéeistαθλητής ξίφους μονομαχίας, επεϊστας
escape a parry (to)αποφεύγω απόκρουση
evade a parry (to)καταλήγω σε απόκρουση
evasionυπεκφυγή (αντεπίθεση)
extend the arm (to)τεντώνω το χέρι προς
extended armτεντωμένο χέρι
extension of the sword-armπροέκταση του οπλισμένου χεριού
false attackψεύτική επίθεση
feintπροσποίηση
feint attackεπίθεση με προσποίηση
feint of the attackπροσποίηση της επίθεσης
feint of the parryπροσποίηση της απόκρουσης
feint riposteαντινυξη με προσποίηση
feint with a cutπροσποίηση με σπαθισμό
feint with the pointπροσποίηση με την άκρη του ξίφους,πούντα
fence!Αγωνιστείτε!
fence (to)ξιφασκώ, αγωνίζομαι
fence for a touch (to)αγωνίζομαι για ένα κτύπημα
fencerξιφομάχος
fencing at close quartersαγώνας από κοντά, αναμέτρηση
από μικρή απόσταση
find the opponent’s blade (to)βρίσκω τη λάμα του αντιπάλου
finger playδακτυλισμοί
finger workδακτυλισμοί
fingeringδακτυλισμός
finta in tempoαντεπίθεση με προσποίηση σε χρόνο
first intentionπρώτη σκέψη
first parryπρώτη απόκρουση
flat cutκτύπημα με πλάγιο τμήμα της λάμας
flèche attackδρομαία επίθεση
flèch distanceαπόσταση δρομαίας επίθεσης
flickπεταχτό χτύπημα
foilsmanαθλητής ξίφους ασκήσεως, φλερετίστας
footworkεξάσκηση ποδιών
forward advanceβήματα εμπρός
forward crossβήματα σταυρωτά
forward jumpάλμα εμπρός
forward stepβήμα εμπρός
further deciding hitαποφασιστικό χτύπημα
glideδέσμευση με αντίσταση
gliding thrustνύξη
grazeσύνθλιψη (είδος δέσμευσης)
ground gainedκαλύπτω την απόσταση
ground lostχάνω την απόσταση
guard positionθέση φύλαξης
guard socket
half-circular parryημικυκλική απόκρουση
half-feintημίσεια προσποίηση
half-turnμισό γύρισμα
handle the weapon (to)κρατώ το όπλο
hard hitσκληρό χτύπημα
have the point in lineβρίσκομαι σε γραμμή
high-low attackπάνω-κάτω επίθεση
hitκτύπημα
hit!κτύπα!
hit (to)κτυπώ, δίνω κτύπημα σε
hit made on the groundκτύπημα στο έδαφος
hit on the left (on the right)κτύπημα στα αριστερά, στα δεξιά
hit receivedληφθέν χτύπημα
hit scoredδοθέν κτύπημα
hit through the bladeκτύπημα πάνω στη λάμα
hit with the cutting edgeκτύπημα με την κόψη
hit with the pointκτύπημα με την άκρη
in lineσε γραμμή
in quartataαμυντική κίνηση με μετακίνηση του σώματος
ώστε να χαθεί ο στόχος
in-fightingαναμέτρηση εκ του σύνεγγυς
in-line positionθέση σε γραμμή
insistence
invitationπρόσκληση αγώνα
jumpάλμα
keep the distance (to)κρατώ την απόσταση
lady fencerγυναίκα ξιφομάχος
leading armκυρίαρχο οπλισμένο χέρι
leading footκυρίαρχο πόδι
left-handedαριστερόχειρας
liementζεύξη
loose playχαλαρό παιχνίδι
lungeπροβολή
lunge (to)κάνω προβολή προς
make a flèche (to)εκτελώ δρομαία επίθεση
mal-parryκακή, ανεπαρκής  απόκρουση
marchβήμα
matchαγώνας, συνάντηση
measureαπόσταση
neuviemeενάτη (κίνηση ξιφασκίας)
non-sword arm;non-sword handμη οπλισμένο χέρι
non-vallid hitάκυρο χτύπημα
octaveογδόη (κίνηση ξιφασκίας)
offensive actionεπιθετική ενέργεια
on guard positionθέση φύλαξης
one-two attackεπίθεση με δύο διαζεύξεις
open a line (to)ανοίγω γραμμή
openingάνοιγμα
opponent’s parry; opposition parryαπόκρουση του αντιπάλου
parried!απεκρούσθη!
parryαπόκρουση
parry by opposition; parry with oppositionαπόκρουση με κλειστή γραμμή
parry with pressureαπόκρουση με πίεση
pass (to)αστοχώ, χάνω το στόχο
pass; passing αστοχία
passéάστοχος
place on guard (to)μετακίνηση σε θέση φύλαξης
plaquéχτύπημα με το πλατύ μέρος του ξίφους
pointάκρη, αιχμή ξίφους (πούντα)
point hitχτύπημα με την άκρη του ξίφους
point in lineσε γραμμή
pointe d’arrêtαιχμή
pool roundγύρος ομίλου, προκριματικοί 
pre-determined parryπροσχεδιασμένη απόκρουση
pressureπίεση
primeπρώτη (κίνηση ξιφασκίας)
prise-de-ferεπίθεση στη λάμα
pronationπρηνυσμός
protect oneself (to)καλύπτομαι, φυλάγομαι
quarteτετάρτη (κίνηση ξιφασκίας)
quick returnγρήγορη επιστροφή
quinteπέμπτη (κίνηση ξιφασκίας)
recover (to)επανατοποθετούμαι
recovery from the lungeεπιστροφή μετά από προβολή
redoublementαναδίπλωση
relay boutσκυταλοδρομία
remisingσυνέχεια επίθεσης
remove one’s maskβγάζω τη μάσκα
reprise of the attackεπανάληψη επίθεσης μετά από
επιστροφή σε θέση φύλαξης
retire (to)υποχωρώ 
retreatοπισθοχώρηση
retreat (to)οπισθοχωρώ
return to guardεπιστρέφω σε θέση φύλαξης
rhythmρυθμός
right-handedδεξιόχειρας
riposteαντίνυξη
riposte along the bladeαντίνυξη κατά μήκος της λάμας
riposte by disengagementαντίνυξη με διάζευξη
riposte with a coupéαντίνυξη σε αντίθετη της απόκρουσης γραμμή
riposte with a doubleαντίνυξη με διπλή κυκλική κίνηση
riposte with a one-twoαντίνυξη με 1-2
run back (to)γρήγορη άμυνα πίσω
runback (extension of piste)επέκταση της πίστας
running attackδρομαία επίθεση
sabreurσπαθίστας
secondδευτέρα (κίνηση ξιφασκίας)
second intention δεύτερη σκέψη
second intention tacticτακτική δεύτερης σκέψης
second parryαπόκρουση δευτέρας
semi-circular parryημικυκλική απόκρουση
septimeεβδόμη (κίνηση ξιφασκίας)
shockσύγκρουση, κρούση
side-steppingπλάγια βήματα
simultaneous actionταυτόχρονη κίνηση
sixteέκτη (κίνηση ξιφασκίας)
slapχτύπημα με το πλατύ μέρος του ξίφους
sleeveμανίκι
slikeγλίστρημα
stepβήμα
step and lungeβήμα προβολή
step-backβήμα πίσω
stop in timeσταμάτημα χρόνου
stop thrustαντεπίθεση
stop-cutαντεπίθεση με σπαθισμό
stop-cut to the gloveαντεπίθεση στο γάντι
stop-hitαντεπίθεση
stop-hit with displacementαντεπίθεση με βήμα πίσω, αποφυγή
stop-hit with oppositionαντεπίθεση με κλειστή γραμμή
straight armτεντωμένο χέρι
straight thrustευθεία προβολή
strike (to)κτυπώ σε
successive parriesδιαδοχικές αποκρούσεις
supinationύπτια θέση
sword-armοπλισμένο χέρι
take the blade (to)συλλαμβάνω τη λάμα
taking of the bladeσύλληψη της λάμας
thrown pointπεταχτό χτύπημα
thrustνύξη
thrust to the leftχτύπημα στα αριστερά
thrust with angulationγωνιώδες χτύπημα
tierceτρίτη (κίνηση ξιφασκίας)
time hitχτύπημα χρόνου
touch (to)δίνω χτύπημα
trailing armοπλισμένο χέρι
trailing footπίσω πόδι
trompementσύνθετη επίθεση
turnγυρνώ
unarmed handμη οπλισμένο χέρι
uncover (to)ακάλυπτο μέρος
weapon-armοπλισμένος
whip-over with the distance (to)κερδίζω απόσταση